ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Protestantse Gemeente Eerbeek en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 
Informatie:
RSIN 824132233 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Protestantse Gemeente Eerbeek
Kerkelijk Bureau
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pkneerbeek.eu

 

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan 2013-2017.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Eerbeek.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) het beleidsplan.

 

Beloningsbeleid
De arbeidsvoorwaarden van Protestantse Kerk wordt gevolgd. Zie voor de inhoud hiervan: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het huis aan huis maandkerkblad Kerkklok en De Spreng (via abonnement).

 

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren, behoudens voor 2015 i.v.m. de predikantsvacature. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in De Spreng en op de website.  Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via het college van kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Protestante Gemeente Eerbeek te Eerbeek

College van kerkrendmeesters

bedragen afgerond in euro.

Protestantse Gemeente Eerbeek te Eerbeek ANBI Begroting 2019    
college van kerkrentmeesters        
  bedragen afgerond in €    
         
Baten en Lasten         
  begroting begroting rekening begroting 
  2019 2018 2017 2017
         
         
baten        
         
 Opbrengsten uit bezittingen 38.200 38.050 41.249 38.200
 Bijdragen gemeenteleden 190.500 199.000 231.823 202.800
 Subsidies en overige bijdragen van derden  12.250 250 1.379 500
Totaal baten  240.950 237.300 274.451 241.500
         
lasten        
          
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  147.228 145.150 129.543 128.050
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8.500 10.500 5.696 10.500
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 13.700 14.300 13.467 14.500
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  17.500 19.500 22.713 26.500
 Salarissen (koster, organist e.d.) 24.660 22.800 21.958 25.100
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 18.450 18.150 22.318 18.300
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  11.800 11.850 12.294 14.400
 Bestemmingreserves               5.200                5.050               35.837               5.000 
Totaal lasten  247.038 247.300 263.826 242.350
         
Resultaat (baten - lasten) -6.088  -10.000  10.625 -850 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.