ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Protestantse Gemeente Eerbeek en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 
Informatie:
RSIN 824132233 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Protestantse Gemeente Eerbeek
Kerkelijk Bureau
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.pkneerbeek.eu

 

Doelstelling
De doelstelling van de Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan 2013-2017.

Beleidsplan
Het beleidsplan 2013-2017 van de Protestantse Gemeente Eerbeek.

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) het beleidsplan.

 

Beloningsbeleid
De arbeidsvoorwaarden van Protestantse Kerk wordt gevolgd. Zie voor de inhoud hiervan: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden

Activiteiten
De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het huis aan huis maandkerkblad Kerkklok en De Spreng (via abonnement).

 

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren, behoudens voor 2015 i.v.m. de predikantsvacature. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in De Spreng en op de website.  Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via het college van kerkrentmeesters (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Protestante Gemeente Eerbeek te Eerbeek

College van kerkrendmeesters

bedragen afgerond in euro.

Protestantse Gemeente Eerbeek te Eerbeek ANBI Begroting 2020  
college van kerkrentmeesters        
  bedragen afgerond in €    
         
Baten en Lasten         
  begroting begroting rekening begroting 
  2020 2019 2018 2018
         
         
baten        
         
 Opbrengsten uit bezittingen 43.885 38.200 39.538 38.050
 Bijdragen gemeenteleden 185.500 190.500 206.197 199.000
 Subsidies en overige bijdragen van derden  12.185 12.250 10.423 250
Totaal baten  241.570 240.950 256.158 237.300
         
lasten        
          
 Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  131.850 147.228 132.051 143.850
 Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 26.010 8.500 12.407 10.500
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 12.420 13.700 13.321 14.300
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  16.950 17.500 13.614 19.500
 Salarissen (koster, organist e.d.) 22.000 24.660 22.530 22.800
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 17.935 18.450 21.398 18.150
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  11.480 11.800 15.103 11.850
 Bestemmingreserves               5.250                5.200               13.112               5.050 
Totaal lasten  243.895 247.038 243.536 246.000
         
Resultaat (baten - lasten) -2.325  -6.088  12.622 -8.700 

 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.