ANBI  (Algemeen Nut Beogende instelling)

De Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek en de Protestantse Gemeente Eerbeek zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland. 

Informatie:
RSIN 824132245 Protestantse Gemeente Eerbeek

Contactadres Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek
Diaconale Raad
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
Tel: 0313 -652366
E-mail algemeen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Website: www.pkneerbeek.eu

  

Doelstelling

De doelstelling van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek is verwoord in het Beleidsplan 2013-2017.

Beleidsplan
Het beleid van de Diaconale Raad Protestantse Gemeente Eerbeek.

Bestuurssamenstelling
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen). Zie voor Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) het beleidsplan.

Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze linkGenerale regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De diakenen en de vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro-deo. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Activiteiten

De activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website en in het huis aan huis maandkerkblad Kerkklok en De Spreng (via abonnement) . Onder het diaconaat vindt u de jaarverslagen en jaarplannen en verdere informatie.

Financiële verantwoording
De begroting en jaarrekening van de Diaconale Raad Protestantse gemeente Eerbeek worden samengevat gepubliceerd in De Spreng en op de website. Een uitgebreide begroting en jaarrekening kan worden opgevraagd via de Diaconale Raad (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

 

College van Diakenen - Begroting 2020      
  Begroting Begroting Rekening
  2020 * 2019 2018 *
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten uit bezittingen € 3.650 € 3.630 € 3.715
Bijdragen gemeenteleden € 7.500 € 2.500 € 10.300
Door te zenden collecten en giften € 6.400 € 4.000 € 7.483
Opbrensten uit subsidies en bijdragen € 8.200    
       
Totaal Baten € 25.750 € 10.130 € 21.498
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen € 400 € 400 € 2.229
Kosten Kerkdiensten     € 372
Bijdragen aan andere organen € 1.750 € 1.750 € 1.625
Vergoedingen     € 44
Kosten beheer, administratie en archief € 800 € 800 € 397
Rentelasten/bankkosten € 300 € 300 € 315
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk) € 3.350 € 3.350 € 5.317
Diaconaal werk wereldwijd € 12.200    
Afdrachten door te zenden collecten en giften € 11.400 € 3.500 € 13.151
       
Totaal lasten € 30.200 € 10.100 € 23.450
       
Resultaat (baten minus lasten) € -4.450 € 30 € -1.952
Incidentele lasten     € 63
Toevoegingen aan fondsen   € -2.600 € -506
       
Resultaat verslagjaar € -4.450 € -2.570 € 2.521
*inclusief ZWO      
       
Protestantse Gemeente Eerbeek      
ZWO      
      Rekening
      2018
Baten      
Opbrengsten uit bezittingen     € 0
Bijdragen gemeenteleden     € 7.770
       
Totaal Baten     € 7.770
       
Uitgaven      
Bestedingen diaconaal werk (wereldwijd)     € 7.576
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk     € 44
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk      
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente     € 84
       
Totaal uitgaven     € 7.704
       
Resultaat verslagjaar     € 66
       

 

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.