Op dit gedeelte vindt u de diverse beleids- en jaarplannen van onze kerkelijke gemeente. 

 

 
 
 

 

       pkn

 

 

Beleidsplan voor de jaren 2013 - 2017 van de Protestantse Gemeente te Eerbeek.

Inhoud:

 1. Inleiding
 2. Evaluatie beleidsplan 2006 – 2010
 3. Missie
 4. Visie
 5. Kernwaarden
 6. Professionaliteit
 7. Organisatiestructuur
 8. Doelstellingen
 9. Situatieschets
 10. Beleidsplannen
 11. Pastores beraad
 12. Pastorale Raad
 13. Diaconale Raad
 14. College van Kerkrentmeesters
 15. Jeugd en Jongeren Raad
 16. Liturgie Raad
 17. Bijlagen

 

1        Inleiding

In deze beleidsnota willen we als kerkenraad van de Protestantse Gemeente Eerbeek weergeven hoe we als kerkelijke gemeente willen zijn, waar we als kerk willen staan in de samenleving en waar de speerpunten voor de komende periode liggen.

In dit beleidsplan blijven we dezelfde visie hanteren als in het oude beleidsplan (2006 – 2010), namelijk dat wij pogen Licht der Wereld en Lichaam van Christus te zijn.

We gaan door op de ingeslagen weg onder het nieuwe motto

“Dorpskerk, die de Godslamp brandend houdt”

(in Uw licht zien wij het licht)

Note:

Protestantse Gemeente Eerbeek

= PGE

 

Kerkenraad

= KR

 

Kleine Kerkenraad

= KKR

 

De kerkorde

= KO

 

De Protestantse Kerk Nederland

= PKN

 

Jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk

= JOP

2        Evaluatie beleidsplan 2006 – 2010

Vanuit het motto “Dragen en Dienen” hebben we invulling gegeven aan ons streven om ruimte te gegeven aan ieders geloofsbeleving, geloofsontwikkeling en geloofsuiting waarbij de bijbel als

Gods woord de leidraad was en is in ons leven en ons leven met anderen.

De Kruiskerk is een herberg geworden waar alle gemeenteleden en passanten zich volledig thuis voelen en zich gerespecteerd en geaccepteerd weten zoals ze zijn.

Terug kijkend op de uitdagingen waar we in 2006 voor stonden kunnen we constateren dat we op vele fronten geslaagd zijn.

 1. De verbouwing van de Kruiskerk is volledig afgerond. Ruimte en licht zijn binnen gebracht.

Dit was één van de belangrijkste eisen na het besluit om na de fusie in de Kruiskerk te blijven kerken als PKN gemeente. Voor zowel de hervormde als de gereformeerde leden was de Kruiskerk na de verbouwing een nieuw startpunt om kerk te zijn met nieuw elan.

 1. We zijn goed voorbereid op de toekomst door de aanleg van moderne technieken (internet, beamers, geluids- en visuele apparatuur e.d.).
 2. Er is sterk ingezet om de betrokkenheid van de jeugd te consolideren en daar waar mogelijk te vergroten. De Bongerd (ons ontmoetingsgebouw) is meer en meer een jeugdhonk

geworden en staat in de weekenden geheel ter beschikking van de jeugd waar ze goed gebruik van maken. Het blijven betrekken van de jeugd bij de speciale SOW-NU diensten

draagt ook bij aan een grotere betrokkenheid.

Door het aantrekken van een parttime jeugdwerker via het JOP medio 2011 hebben we hieraan nog meer gewicht gegeven.

 1. De aanstelling van een Kerkelijk Werker in 2006 met als belangrijkste taak het wijkwerk te structureren en te borgen heeft zijn vruchten afgeworpen. Er is een goed functionerend netwerk van contactpersonen en pastoraal medewerkers, die gezamenlijk met de

pastorale ouderlingen het omzien naar elkaar in de wijken vorm geven.

 1. De communicatielijnen binnen onze geloofsgemeenschap zijn kort en transparant geworden.

De organisatiestructuur is inzichtelijk via organogrammen. Een ieder die op wat voor wijze dan ook zijn steentje bijdraagt is gekend en via één van de raden vertegenwoordigd in de Kerkenraad.  Door middel van beleids- en jaarwerkplannen is het helder waar iedere raad voor staat en wat zijn doelstellingen zijn.

In al ons beleid is het uitgangspunt dat het initiatief bottom-up moet werken en ook werkt. Een nieuw elan is ingezet en vele gemeenteleden zijn met veel plezier actief en doen die

dingen die het best bij hun talenten passen.

 1. Wat voor verbetering vatbaar is, is het contact met andere kerkgenootschappen, de burgerlijke gemeente en andere sociaal- maatschappelijke organisaties binnen de dorpskern Eerbeek en daar buiten.

 

3        Missie

Waarom bestaan we

Geraakt door Bijbelse woorden en door Gods Geest proberen we als gemeente in navolging van

Jezus Christus te leven door in onze tijd vorm te geven aan ons geloof en vertrouwen in God.

4        Visie

Wat willen we zijn

De PGE wil als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland Lichaam van Christus zijn.

Wij conformeren ons aan de kerkorde aangevuld met onze eigen plaatselijke regelingen.

Ieder lid heeft zijn/haar eigen plaats, talenten en roeping en zet die in om dienstbaar te zijn aan het geheel. Wij zijn een gastvrije gemeente, waarin ruimte is voor verschillen en ontmoeting, voor stamgasten en passanten. Zo groeien wij met elkaar in geloof, leven mee bij lief en leed en richten ons als een Licht van de wereld naar buiten.

 

 

5        Kernwaarden

Waar geloven we in

Gods onzichtbare aanwezigheid inspireert ons tot

- naastenliefde

- leren van elkaar- delen met en omzien naar elkaar.

- liturgie die ons boven onszelf verheft

- gesprek met andere kerken – andersgelovigen en niet-kerkelijke organisaties.

6        Professionaliteit

Wie voeren het uit

In onze gemeente zijn naast de vele vrijwilligers drie professionele krachten werkzaam, die

verantwoordelijk zijn voor het pastoraat. Daarnaast is er een koster in dienst.

1) een predikant met een 1FTE aanstelling voor onbepaalde tijd.

2) een (parttime) kerkelijk werker met een 0,75 of 1 FTE aanstelling voor (on)bepaalde tijd.

3) een parttime jongerenwerker met een aanstelling van 15 uur per week voor een periode van minimaal 1 tot maximaal 3 jaar. Deze is door JOP gedetacheerd in onze gemeente.

4) een koster met een aanstelling van 18 uur per week.

7        Organisatiestructuur

Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB)

De TVB in de PG-Eerbeek zijn zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.

Dat ontslaat de kerkenraad (KR) niet van zijn eindverantwoordelijkheid. Dit betekent dat de KR belangrijke besluiten neemt na de gemeente gehoord te hebben. Onderwerpen die hiervoor van

toepassing zijn staan vermeld in de KO.

De KR wordt gevormd door alle ambtsdragers

Dit zijn ouderlingen met speciale opdracht of pastoraat, ouderlingen-kerkrentmeester, diakenen en 1 predikant en 1 ouderling kerkelijk werker

Voor de verdeling en aantallen van ouderlingen en diakenen: zie de plaatselijke regeling.

PGE heeft als structuur een KR met werkgroepen (KO 4-10), bij ons benoemd als raden. (Volgens de KO taakgroepen, in het vorige beleidsplan dragende commissies genoemd). We kennen een pastorale raad (PR), een diaconale raad (DR), jeugd- en jongerenraad (JJR), Liturgie raad in oprichting (LR), een College van Kerkrentmeesters (CvK) en een pastoresoverleg,

Aan de raden kunnen commissies verbonden zijn die een afgevaardigde in de raad hebben. Zie voor de eigen taken en verantwoordelijkheden van de KR de KO (ord. 4-10-7a)

 

Omdat ons uitgangspunt is dat iedere ambtsdrager en gemeentelid gelijkwaardig is aan elkaar hebben we ons organogram als volgt gevisualiseerd

Wat doet de Kerkenraad

De KR vergadert 5 keer per jaar, als het nodig is vaker en stelt het algemene beleid vast.

Veel van de overige taken van de KR (KO 4-7) zijn gedelegeerd naar de kleine kerkenraad De KR evalueert jaarlijks de door de KKR uitgevoerde toetsing van de jaarplannen.

Het beleidsplan wordt vastgesteld nadat het in de gemeente is gepubliceerd en gemeenteleden gelegenheid hebben gehad hun mening kenbaar te maken (KO 4-8-5).

Wat doet de Kleine Kerkenraad

De KKR toetst de beleids- en jaarplannen van de raden aan het door de KR vastgestelde beleid.

In afwijking van de KO functioneert in de PGE de KKR als moderamen (KO 4-8-2) en is het taak van de KKR de kerkenraadsvergadering voor te bereiden, samen te roepen, te leiden en besluiten waarvoor geen ander(en) verantwoordelijkheid hebben gekregen uit te voeren.

Voor het afdoen van zaken van administratieve en formele aard dragen alle leden van de KKR de verantwoordelijkheid en omtrent zaken die geen uitstel dulden kunnen de voorzitter, de scriba en

de predikant een besluit nemen (KO 4-8-3).

De KR is verantwoordelijk voor verkiezing van ambtsdragers, maar kan per geval deze taak uit laten voeren door de KKR.

Taakverdeling KR en KKR

Voor de verdeling van de taken tussen KR en KKR en raden volgen we de KO (4-10-7). De KR is verantwoordelijk voor

- de opbouw van de gemeente

- de zorg voor de eredienst en de bediening van de sacramenten

- het nemen van besluiten die het hart van de gemeente raken (zie art. 8-7)

- het vaststellen van jaarrekeningen en begrotingen

- het beroepingswerk en de aanstelling van een kerkelijk/jeugd werker

- het leiding geven aan ambtsdragerverkiezingen

- het opzicht

- de afvaardiging naar de classis

 

- het vaststellen van het algemeen beleidsplan

- de vaststelling van de plaatselijke regelingen (7-2).

De KKR is verantwoordelijk voor

- het toetsen van de beleidsplannen en het werk van de raden aan het algemene beleid

- de benoeming van de leden van de raden

- het opzetten - of veranderen van de samenstelling - van de raden en de met de raden verbonden commissies.

De KR verzorgt het verwelkomen en/of uitzwaaien van ambtsdragers. De raden zorgen voor welkom en afscheid van niet ambtsdragers en van leden van met hen verbonden commissies.

8        Doelstellingen

Zonder afbreuk te doen aan de activiteiten die door alle raden al gedaan worden zal steeds de

vraag gesteld worden of het aansluit bij de onderstaande speerpunten. Al onze activiteiten zijn gebaseerd op twee uitgangspunten:

Het geloofsgesprek met elkaar gaande houden en

Bruggen slaan naar mensen en groepen zowel binnen als buiten onze geloofsgemeenschap.

De uitdagingen voor de komende 4 jaar zijn

 1. Jonge gezinnen meer betrekken bij het gemeente zijn.         PR / Pastores
 2. Meer projecten voor kinderen (Kerst / Pasen of anderszins)         JJR / Kinderkerk
 3. Pastorale structuur onderhouden en daar waarnodig beter verankeren         Pastor
 4. Grotere betrokkenheid creëren bij ZWO projecten         DR
 5. Open en transparante informatie naar buiten         Alle Raden
 6. Opzetten van jeugdpastoraat         JJR / JW
 7. Opzetten van meer jeugdactiviteiten        JJR / JW
 8. Meer diversiteit in kerkdiensten         Liturgie Raad
 9. Multi mediabeleid (internet / twitter / facebook / kerkradio en TV)         CvK / JJR
 10. Opzetten van een Liturgie Raad        KR

11. Betrokken zijn bij activiteiten in het dorp Eerbeek en deze betrekken

bij eigen activiteiten Alle Raden

9        Situatieschets

Eerbeek is een industriedorp met voornamelijk papierfabrieken en de daarmee samenhangende

bedrijven, zoals machinefabrieken en transportbedrijven.

Omdat het dorp in een mooi natuurgebied ligt zijn er diverse recreatiemogelijkheden.

Er is een groot bungalowpark plus camping (Landal) en er zijn enkele kleinere vakantieoorden. Eerbeek heeft ongeveer 10.500 inwoners, waarvan  er ongeveer 2350 lid zijn van onze gemeente.

De  Rooms Katholieken Kerk telt ongeveer 700 leden en de Evangelisch Molukse kerk ongeveer

100 leden.. Er is ook een kleien islamitische gemeenschap (ongeveer 250 leden) Alle drie genootschappen hebben in Eerbeek een eigen gebouw

De meeste activiteiten van de PGE spelen zich af in of rondom de Kruiskerk en de Bongerd

(= jeugdhonk) gelegen aan de Dr. Gunningstraat  in Eerbeek.

Binnen de PGE zijn vele leden op vrijwillige basis actief. Zij gebruiken hun talenten in raden, commissies en werkgroepen bij de organisatie en uitvoering van allerhande activiteiten.

Deze grote betrokkenheid creëert een levendige kerkgemeente.

10     Beleidsplannen

Om inhoud en uitvoering te geven aan bovenstaande doelstellingen/uitdagingen hebben alle raden

en de pastores een eigen meerjaren beleidsplan opgesteld. Om inzicht te geven in de jaarlijkse activiteiten en speerpunten heeft elke raad een jaarwerkplan wat door de kerkenraad jaarlijks getoetst wordt.

De kern van elk van deze beleidsplannen is opgenomen in de hoofdstukken 11 t/m 15.

11  Pastores beraad

Geïnspireerd door de Bijbel en geraakt door de Geest dient het Pastores Beraad, bestaande uit predikant, kerkelijk werker en jongerenwerker, de gemeente in haar dienst aan God en de wereld.

Titels die Jezus kreeg inspireren hen om hem daarin te volgen:

Profeet

-  Hoop en visioenen hoog houden

- Kritisch zijn op kerkelijke, persoonlijke en wereldse ontwikkelingen

- Steeds op zoek naar mogelijkheden en kansen

Leraar

- Bijbelkringen en gespreksgroepen leiden rond Bijbelse thema’s en (Bijbelse) levenskunst

Herder

- Geestelijke ondersteuning van gemeenteleden in hoogte- en dieptepunten van het leven, in

persoonlijke gesprekken en bij ontmoetingsgroepen

- Mensen steunen in hun zoektocht

- Respect en begrip voor persoonlijke zoektochten

-  De ‘kudde’ bij elkaar houden met speciale aandacht voor ‘verdwaalde schapen’ en ‘schapen buiten de kudde’

Priester

-  Voorgaan in de zoektocht naar wat het mysterie God ons te zeggen heeft en hoe hij aanwezig komt in ons leven en in deze wereld. Dit doen we in verschillende erediensten, maar ook tijdens meditaties, pelgrimstochten, kloosterweekenden, Taizéweken en andere liturgische gelegenheden.

- De waarde van symbolen en rituelen verdiepen en behouden.

Koning

-   Geïnspireerd door al het voorafgaand hebben zij een dragende en adviserende rol in raden en

commissies

Vanuit deze principes stellen zij jaarlijks een jaarwerkplan op.

Eveneens jaarlijks wordt met een afvaardiging van de (kleine) kerkenraad het jaarwerkplan geëvalueerd.

De verschillende taken worden verdeeld onder de beroepskrachten, waarbij elk zich specifiek op

een bepaald werkterrein richt.

-  De predikant is verantwoordelijk voor de erediensten, het pastoraat in rayon Noord en de leerhuizen.

- De kerkelijk werker is verantwoordelijk voor het pastoraat in rayon Zuid, de opbouw van het

pastoraat, en een aantal groepsactiviteiten

- De jongerenwerker is verantwoordelijk voor de jongeren van 12-25 jaar

12     Pastorale Raad

Onder de zorg van de Pastorale Raad vallen

-      vorming en toerusting (leren),

-       het persoonlijke pastoraat.

Onder pastoraat verstaan we het aangaan van een relatie met mensen in hun eigen levenssituatie, naast de ander gaan staan en samen in het licht van het evangelie en in verbondenheid met de

gemeente van Christus een weg zoeken in geloof en levensvragen.

Pastoraat als omzien naar elkaar, waarbij geloof, hoop en liefde kernwoorden zijn. Ons beleid is er op gericht om een breed aanbod aan activiteiten te bieden.

Dat komt tot uitdrukking in:

 1. Het aanbod voor het (gespreks)kringenwerk
 2. Het stimuleren van andere activiteiten en creatieve uitingen
 3. Bezoekwerk aan iedereen die dat wenst

d.  Brede berichtgeving in het dorp

 

13     Diaconale Raad

Het bij alle gemeenteleden oproepen van en activeren tot diaconaal dienstbetoon, het verlenen van ondersteuning in noodgevallen aan mensen en het ondersteunen van lokale, provinciale,

landelijke en mondiale projecten door middel van financiële hulp, collecten, kerstattenties,

materiële en/of immateriële hulp.

Voor de Diaconale Raad geldt naast de kerkordelijke regels tevens de “Plaatselijke regeling voor de gezamenlijke verzorging van stoffelijke aangelegenheden van diaconale aard”, behorende bij

de fusie-overeenkomst van de Protestantse Gemeente te Eerbeek.

14     College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt, in opdracht van de Kerkenraad de zorg voor:

De vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Gemeente van niet diaconale aard.

Hoofdtaken nu en in de toekomst :

 1. Beheer gebouwen en overige bezittingen
 2. Geldwerving
 3. Personeelsbeleid
 4. Financiële en Leden administratie
 5. Communicatie (website, kerkbladen, e.d)

15     Jeugd- en Jongeren Raad

Een kerkelijke gemeente vormt het Lichaam van Christus. Voor het functioneren van dat Lichaam

zijn alle leden nodig. Zonder kinderen en jongeren is dit Lichaam niet compleet. Als gemeente ligt hier dan ook een grote verantwoordelijkheid om deze visie, deze boodschap uit te dragen in jeugd- en jongerenwerk. Doorgeven betekent immers groei, een levende gemeente!

Vanuit deze basisgedachte zullen we de jeugd ruimte moeten bieden zowel letterlijk als figuurlijk om:

 1. een richting in hun leven te zoeken en op deze manier een betrokkenheid bij het gemeente-zijn te verkrijgen. Ze het gevoel te geven van “er echt bij te horen” en ook een lid te zijn van het

Lichaam van Christus.

 1. elkaar te ontmoeten in een eigen ruimte waar ze

-  zich kunnen ontwikkelen in geloof

-  samen kunnen zijn

-  vriendschappen kunnen sluiten

-  aan activiteiten kunnen meedoen

 1. deel te nemen aan catechese, kinderdienst, jeugdkerk en het jeugdwerk

Uitgangspunt voor dit werk is: Jongeren in relatie brengen met Christus en de ontmoeting met elkaar (de gemeente). Jongeren laten zien/horen dat de Bijbel ook in deze tijd actueel kan zijn, door het dagelijks leven en hoe zij in deze wereld staan in verband te brengen met Jezus. Daar hoort ook bij: hoe ga je met elkaar om.

16     Liturgie Raad

In 2013 zal er een Liturgie Raad opgericht worden waaronder o.a. de volgende taken zullen vallen.

 1. De eredienst (het vieren)
 2. Bijzondere kerkdiensten
 3. Stille week / 40 dagentijd
 4. Zangavonden / nieuwe liederen instuderen
 5. Preekrooster (gastpredikanten e.d.)
 6. Communicatie en techniek

Om deze raad structureel in te bedden in onze structuur zal er een ouderling aangesteld worden met als specifieke opdracht om deze raad te leiden. Hij/zij zal deel uitmaken van de KKR.

Een nog op te stellen beleids- en jaarplan moet richting en transparantie geven aan de uitvoering

van deze raad.

 

17     Bijlagen

Uiterlijk eind januari van elk nieuw jaar sturen de raden hun nieuw jaarplan aangevuld met het organogram en een  overzicht van de onder de betreffende raad vallende commissies naar de

scriba. Deze stukken zullen jaarlijks aan het beleidsplan toegevoegd worden.

Het beleidsplan is vastgesteld op de Kerkenraadsvergadering van 16 september 2013 Voorzitter    Scriba    Scriba