1 okt.

Op deze eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. De kerk is geworteld in het Joodse geloof. In haar kerkorde belijdt de Protestantse Kerk dat de verbondenheid met het Joodse geloof het hart van ons geloof raakt. Om plaatselijke gemeenten te inspireren de verbondenheid met Israël concreet te maken, ontwikkelt de Protestantse Kerk toerustingsmaterialen, vinden er landelijke ontmoetingsdagen plaats en verschijnt elk kwartaal het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

 

8 okt.

Op deze zondag collecteren wij voor het halfjaarproject en dat is dit halfjaar het Passion te Hummelo.

Op het Passion wordt aan dak- en thuislozen een time-out geboden van gemiddeld 4 a 5 weken. Het Passion is al ruim 6 jaar een unieke instelling waarin diaconale vrijwilligers een midweek of weekend werken naast de professionele hulpverlening van Ontmoeting. Het Passion is voor bijna 40% afhankelijk van diaconale giften. Dit jaar is er vanuit onze regio € 25.000,- nodig.

Enkele cijfers: Er worden jaarlijks 140 tot 180 dak- en thuislozen opgevangen. Er werken 90 vaste vrijwilligers en 300 diaconale vakantievrijwilligers.

Voor nadere informatie kunt u kijken op www.hetpassion.nl.

 

15 okt.

Voices 4 Peru

GOOOOOOOOAAAAAAL!!!!

De aftrap is geweest en nu is het een jaar van scoren voor Voices 4 Peru. Help ook mee om het doel, onze goal van deze actie te bereiken!

Een eigen sportveld: niet alleen om de eigen uitgaven te verminderen, maar ook om zelf inkomsten te kunnen realiseren. Scoor dus ook een stukje van het gras en geef gul voor deze collecte of doneer uw gift op ons banknummer:

NL58 RABO 0316109983 t.n.v. ZWO PG Eerbeek o.v.v. : Voices 4Peru!

Daniël Klopp heeft het ons verteld en laten zien dat op deze wijze voor de jongeren het werken voor bendes bespaard kan blijven, dat opleiding gegeven kan worden en dat sport kan helpen en verbroederen.

Wij zullen u elke maand op de hoogte houden van onze acties en stand van zaken. Kijk dus regelmatig op de website onder ZWO: Voices 4 Peru!

 

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

22 okt.

De diaconale collecte van deze zondag willen wij bestemmen voor het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg te Oosterbeek. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om uiteenlopende redenen, even afstand moeten nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levens- en geloofsvragen. Na het verblijf in de Herberg neemt de gemeente de pastorale zorg weer over.

 

29 okt.

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor het Inloophuis in Dieren. Dit inloophuis heeft inmiddels een vaste plek in de regio gekregen. Er is een hechte groep van vaste bezoekers ontstaan die trouw een bezoekje brengen. De meeste inlopers zijn mensen die ergens in hun leven zijn vastgelopen. Of die in onze hectische samenleving op de een of andere manier tussen wal en schip zijn geraakt. De inlopers vinden bij een rustpunt in de grote huiskamer van het inloophuis. Daar zijn ze welkom, daar mogen ze zijn wie ze zijn, daar vinden ze een luisterend oor, daar zijn mensen die om ze geven. Er wordt een kopje koffie of thee geschonken met iets lekkers erbij.

De kerken in Dieren en omgeving en de gemeente Rheden verzorgen voor een belangrijk deel de financiering van het Inloophuis. Ook vanuit Eerbeek ondersteunen wij dit graag.

Bij de uitgang collecteert de ZWO commissie ter financiering van de diverse projecten die zij jaarlijks ondersteunen.

 

 

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

 

 

Namens de ZWO commissie en het college van diakenen Jan van Rheenen en Jan van Lijden