BESTEMMING DIACONALE COLLECTEN JULI EN AUGUSTUS 2019

 

Zondag 7 juli

De 1e collecte op deze zondag is voor Stichting Vrienden van de Hoop.

De Hoop ggz helpt. Niet door mensen te leren leven met hun problemen, maar door samen met hen én met de hulp van God te werken aan de oplossing van hun problemen. Voor iedereen – jong en oud – is een zinvol leven mogelijk.

De Hoop is een evangelische ggz-instelling die hulp biedt aan kinderen, jongeren en volwassen met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen. Hulp is bijvoorbeeld mogelijk bij angst, burn-out, depressiviteit, opvoeding, relaties, verslaving, rouwverwerking, seksualiteit, trauma of zingeving. De Hoop biedt hulp in diverse vormen: e-hulp, ambulante gesprekken, deeltijdbehandeling, opvang in een kliniek, vrouwenopvang of bijvoorbeeld begeleid of beschermd wonen. Ook helpt De Hoop ouders en partners van verslaafden. De Hoop biedt hulp op verschillende locaties in Nederland.

Kijk voor meer informatie over De Hoop op www.dehoop.org.

Zondag 14 juli en 4 augustus

Op deze zondagen collecteren wij voor het nieuwe halfjaarproject De Stichting Veluwse Wens Ambulance. Meer informatie in een apart artikel in dit blad.

Zondag 21 juli en 18 augustus

De 1e collecte in deze diensten is voor het ZWO project in de Oekraïne.

Bij de uitgang is de collecte voor het plaatselijk diaconaat.

 

Zondag 28 juli

 De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor het Stoelenproject De Duif. Het ontstaan van de Stichting Stoelenproject “De Duif” in 1993, is gelegen in bewogenheid van een aantal Arnhemmers met de op straat levende medemens. De kern van het project is het werk van vrijwilligers die willen omzien naar de medemens door het creëren en in stand houden van een laagdrempelige voorziening om voor dak- en thuislozen een nachtopvang te verzorgen. In eerste instantie alleen in de wintermaanden, nu het hele jaar door. Naast de subsidie die de gemeente Arnhem verstrekt, is het Stoelenproject afhankelijk van giften van kerken, instellingen en particulieren. Zonder deze ondersteuning zou het stoelenproject niet kunnen bestaan.

 

Zondag 11 augustus

Op deze zondag collecteren wij voor het werelddiaconaat van Kerk in Actie.

Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika.  

 

Zondag 25 augustus

Op deze laatste zondag van de maand is de diaconale collecte voor de Stichting Sant’Egideo in Apeldoorn. De stichting zet zich o.a. in voor dak- en thuislozen in Apeldoorn. Ook heeft zij in Apeldoorn een kledingbank opgericht. De kledingbank is niet alleen een plaats waar kleding te krijgen is maar ook een ontmoetingsplaats.

Projecten

Alle collecten bevelen wij van harte bij u aan.

Namens de ZWO-commissie en het College van Diakenen  

Ronald Boerefijn en Piet Breen