ONDERWERP              : Jaarplan 2018

van het college van diakenen

DATUM                        : maart 2018

 

 

Inleiding

Naar aanleiding van het gehouden imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:

 1. Naar buiten treden
 2. Persoonlijk contact
 3. Oog voor de bestaande leden

Deze drie speerpunten zullen richtinggevend zijn voor de activiteiten van het college van diakenen in 2018.

 1. Naar buiten treden
 • Het verlenen van financiële noodhulp aan plaatsgenoten
 • Collecteren voor diaconale activiteiten regionaal, landelijk en wereldwijd
 • Op Eerste Kerstdag aansluitend aan de kerkdienst een kerstontmoeting tot 13.30 uur.
 • Verzorgen van (kerst)attenties op basis van beschikbare adressen
 • Inzameling spaarzegeltjes bij acties van plaatselijke supermarkten en verstrekken van de boodschappenpakketten aan plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben
 • Een keer per maand koken in de kerk voor circa 35 mensen
 • Inloopochtend in de kerk
 • Verzorgen ouderenmiddagen
 • Koken voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem
 • Profilering/zichtbaarheid van de diaconie vergroten, ook in het dorp:
  • PR over diaconale activiteiten in de Regiobode en de Spreng.
  • Aanwezig zijn bij overlegstructuren met een diaconaal karakter.
  • Vervaardigen van een diaconale brochure o.a. ten behoeve van scholen, bibliotheek, huisartsen, Tjark Riks enz.
 • Ontwikkelingen rondom maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen zichtbaar maken voor diverse groepen zoals in rayonteams, kerkenraad e.d.
 • Contacten versterken met de burgerlijke gemeente, de Stichting Welzijn Brummen en het Budget Advies Centrum.
 • Overleg met en ondersteuning van de Voedselbank

 

 1. Persoonlijk contact
 • Contact met de diaconieën van Brummen en Hall versterken teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen
 • Bezoekwerk door de kerkelijke vrijwilligersdienst aan ouderen
 1. Oog voor de leden
 • Het uitoefenen van wijkdiaconaat door deel uit te maken van de rayonteams
 • Bloemen verzorgen die vanuit de erediensten gaan naar zieken en mensen die bemoediging kunnen gebruiken
 • Verzorgen van koffie na afloop van de kerkdiensten
 • Kerkvervoer
 • Deelname aan kerstcommissie

 


 

Organisatie van diaconale activiteiten intern

 • Diaconale activiteiten in en om de erediensten
 • Het verzorgen van het Heilig Avondmaal tijdens diensten in de Kruiskerk en de Beekwal
 • Opstellen van rooster van vrijwilligers voor de diensten in de Beekwal
 • Verzorgen van vespers in de Stille week (door ZWO en college van diakenen)
 • Verzorgen van sobermaaltijd
 • Aankondiging van diaconale collectes in de Spreng
 • Verzorgen van een diaconale themadienst per jaar
 • Opstellen van collecterooster
 • Bestellen paaskaars en huispaaskaarsen