JAARVERSLAG COLLEGE VAN DIAKENEN 2019

 

Inleiding

Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.: 

 1. Naar buiten treden
 2. Persoonlijk contact
 3. Oog voor de bestaande leden

Deze drie speerpunten zijn richtinggevend voor de activiteiten van het college van diakenen in 2019. 

Missie

De missie van de diaconie is om namens en samen met alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in het dorp, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met andere organisaties in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich inzetten voor mensen in de knel.

Organisatie

Voorzitter

Piet Breen

Secretaris

Arja de Bondt

Penningmeester

Gerrie Tabor

Administrateur

Luwe Boomsma

Rayondiaken noord

Anita Noorlander

Rayondiaken zuid

Alie Bleumink 

Diaken

Henk Reurink 

Diaken maatschappelijke ondersteuning

Piet Breen

Algemeen
De diakenen zijn verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Het diaconaat is verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

 • Verantwoordelijk voor de collecte-inzameling en vragen om betrokkenheid bij het diaconale werk (o.a. via informatie in de Spreng en de Eerbeekse Kerkklok).
 • Betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen tijdens het Heilig Avondmaal.
 • Betrokken bij voorbereiding van diensten o.a. op Witte Donderdag en de diaconale dienst.

Onder de diaconale raad ressorteren  de volgende commissies:

 • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
 • Kerkelijke Vrijwilligers Dienst (KVD)
 • Kookgroep 
 • Commissie ouderenmiddag/kerstmiddag
 • Commissie die de wekelijkse koffieochtend organiseert

Vergaderingen en activiteiten 2019

De activiteiten van het college van diakenen zijn verwoord in het jaarplan 2019. 

Het college van diakenen is vijf keer in vergadering bijeen geweest. Tijdens de reguliere vergaderingen worden binnengekomen post en e-mail desgewenst besproken. De financiën en de hulpvragen zijn terugkerende onderwerpen. Daarnaast wordt informatie vanuit  de verschillende (advies)raden en commissies gedeeld. 

In april is er een gezamenlijke vergadering geweest met de diaconie van Brummen. Hierbij was de heer van de Bilt van de gemeente Brummen aanwezig. Hij is BAC medewerker en houdt zich bezig met schuldsanering en hulpaanvragen. 

In september heeft de gezamenlijke vergadering met de commissie ZWO plaatsgevonden.

In november heeft het jaarlijks overleg plaatsgehad tussen diaconie en stichting Welzijn Brummen. Hierbij waren Piet Breen en Alie Bleumink en Ellen Lammersen van de SWB aanwezig. Er is o.a. gesproken over de vacature bank van SWB waar wij als kerk ook gebruik van kunnen maken en het maatjesproject.

Tijdens de vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

Januari 2019

 • Evaluatie kerstontmoeting op eerste kerstdag
 • Jaarplan 2019
 • nieuw half jaar project – uitnodigen contactpersoon om in kerkdienst iets over project te vertellen
 • Organisatie avondmaal met medewerking van vrijwilligers 
 • Het idee om de adventscollecte van zwo dit jaar gezamenlijk te ‘organiseren’

maart 2019

 • Organiseren koken in mei bij het Kruispunt in Arnhem
 • Stille week, organisatie vesper 
 • Bestemming oude paaskaars
 • De bos bloemen in de kerkdienst terug naar één bos,
 • Idee om de bloemengroet te laten verzorgen door vrijwilligers, oproep in kerkblad.
 • Idee om het half jaar project af te sluiten met een verslag van het koken in de kerkdienst in juni
 • Voorstel om ‘wensambulance’ te kiezen voor een nieuw half jaar project dat ingaat per 1 juli.
 • Mogelijkheden besproken die we als kerk kunnen doen in het kader van 75 jaar bevrijding. (initiatief gemeente Brummen) 

mei 2019

 • Bijpraten met de contactpersonen van KVD, koffie inloopochtend, ouderenmiddagen, kookgroep
 • Evalueren stille week en vespers
 • Verzorgen van bos bloemen in de kerkdienst blijft een taak van KVD, er hebben zich geen vrijwilligers aangemeld
 • Bespreking jaarrekening diaconie
 • Kiezen en organiseren van het nieuwe half jaar project, dit wordt de ‘wensambulance Veluwe’
 • Organiseren van actie vakantietas

september 2019 gezamenlijke vergadering DR en ZWO

 • Uitwisseling projecten en activiteiten ZWO en CvD, met name het Oekraine project 
 • Collecterooster, o.a. gezamenlijk oppakken adventsproject 
 • Diaconale dienst op 10 november zal gezamenlijk voorbereid worden 

september 2019

 • Evaluatie actie vakantietas
 • Avondmaal, o.a. bespreken keuze andere wijn 
 • Vacatures diaconie per januari van het nieuwe jaar
 • Bespreken toekomst van KVD, indien nodig kunnen de aparte commissies rechtstreeks onder de diaconie vallen

november 2019

 • Verslag van het gesprek met Ellen Lammersen van SWB 
 • Kerstontmoeting regelen
 • Voorstel voor een nieuwe halfjaar project, stichting Naaste in Zutphen
 • Collecterooster 2020
 • Begroting 2020 CvD 
 • De lijst met namen van personen/gezinnen die hulp kunnen gebruiken updaten