ONDERWERP             : Jaarplan 2020

  van het college van diakenen 

DATUM                        : 26 mei 2020

 

 

Inleiding

Naar aanleiding van het gehouden imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:

 1. Naar buiten treden
 2. Persoonlijk contact
 3. Oog voor de bestaande leden

Deze drie speerpunten zullen richtinggevend zijn voor de activiteiten van het college van diakenen in 2020. 

 1. Naar buiten treden
 • Hetverlenen van financiĆ«le noodhulp aan plaatsgenoten
 • Collecteren voor diaconale activiteiten regionaal, landelijk en wereldwijd (Diaconie en ZWO)
 • Verzorgen van (kerst)attenties op basis van beschikbare adressen
 • Inzameling spaarzegeltjes bij acties van plaatselijke supermarkten en verstrekken van de boodschappenpakketten aan plaatsgenoten die het financieel moeilijk hebben
 • Een keer per maand koken in de kerk voor circa 35 mensen (verzorgd door de kookgroep)
 • Inloopochtend in de kerk 
 • Verzorgen ouderenmiddagen
 • Koken voor dak- en thuislozen in het Kruispunt te Arnhem
 • Profilering/zichtbaarheid van de diaconie vergroten, ook in het dorp:
  • PR over diaconale activiteiten in de Regiobode en Het Kruispunt.
  • Aanwezig zijn bij overlegstructuren met een diaconaal karakter.

 

 • Ontwikkelingen rondom maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Brummen zichtbaar maken voor diverse groepen zoals in rayonteams, kerkenraad e.d.
 • Contacten versterken met de burgerlijke gemeente, de Stichting Welzijn Brummen en het Budget Advies Centrum.
 • Overleg met en ondersteuning van de Voedselbank

 

 1. Persoonlijk contact
 • Contact met de diaconieĆ«n van Brummen en Hall versterken teneinde gezamenlijke activiteiten te kunnen ontwikkelen
 • Bezoekwerk aan ouderen
 1. Oog voor de leden
 • Het uitoefenen van wijkdiaconaat door deel uit te maken van de rayonteams
 • Bloemen verzorgen die vanuit de erediensten gaan naar zieken en mensen die bemoediging kunnen gebruiken
 • Verzorgen van koffie na afloop van de kerkdiensten
 • Kerkvervoer
 • Deelname aan kerstcommissie

 

 

 

Organisatie van diaconale activiteiten intern

 • Diaconale activiteiten in en om de erediensten
 • Het verzorgen van het Heilig Avondmaal tijdens diensten in de Kruiskerk
 • Eventueel het verzorgen van vespers in de Stille week (Diaconie en ZWO)
 • Eventueel het verzorgen van een sobermaaltijd (ZWO)
 • Aankondiging van diaconale collectes in Het Kruispunt en de digitale nieuwsbrief
 • Verzorgen van een diaconale themadienst per jaar (Diaconie en ZWO)
 • Opstellen van collecterooster
 • Bestellen paaskaars en huispaaskaarsen