JAARVERSLAG COLLEGE VAN DIAKENEN 2017

 

Inleiding

Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:

  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de bestaande leden

Deze drie speerpunten zijn wederom richtinggevend geweest voor de activiteiten van het college van diakenen in 2017.

 

Missie

De missie van de diaconie is om namens en samen met alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in het dorp, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met andere organisaties in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich inzetten voor mensen in de knel.

 

Organisatie

Voorzitter

Jan van Lijden

Secretaris

Dianne Steen

Penningmeester

Gerrie Tabor

Administrateur

Luwe Boomsma

Rayondiaken noord

Greetje de Haan (tot 22 januari 2017), daarna vacant

Rayondiaken zuid

Alie Bleumink

Diaken

Henk Reurink

Diaken maatschappelijke ondersteuning

Piet Breen

 

In de dienst op 22 januari 2017 is afscheid genomen van Greetje de Haan, rayondiaken. De rest van het jaar is deze functie vacant gebleven. Henk Reurink heeft gefungeerd als  verbindende schakel tussen het college van diakenen en de commissie ZWO.

Piet Breen is lid van de Maatschappelijke Advies Raad Brummen en heeft zitting in de werkgroep Participatiewet.

 

Algemeen

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden. Het diaconaat is verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

  • Verantwoordelijk voor de collecte-inzameling en vragen om betrokkenheid bij het diaconale werk (o.a. via informatie in de Spreng en de Eerbeekse Kerkklok).
  • Betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen tijdens het Heilig Avondmaal.
  • Betrokken bij voorbereiding van diensten o.a. op Witte Donderdag en de diaconale dienst.

Onder de diaconale raad ressorteren de volgende commissies:

  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
  • Kerkelijke Vrijwilligers Dienst (KVD)

 

Vergaderingen en activiteiten 2017

De activiteiten van het college van diakenen zijn verwoord in het jaarplan 2017.

Het college van diakenen is acht keer in vergadering bijeen geweest. Tijdens de reguliere vergaderingen worden binnengekomen post en e-mail desgewenst besproken. De financi├źn en de hulpvragen zijn terugkerende onderwerpen. Daarnaast wordt informatie vanuit de verschillende (advies)raden en commissies gedeeld.

18 april is er een gezamenlijke vergadering geweest met de diaconie├źn van Brummen en Hall.

10 mei heeft Jan van Lijden overleg gehad met de dames E. Lammersen en K. van Aalst van de stichting welzijn Brummen (SWB).

26 mei hebben Jan van Lijden en Dianne Steen een overleg gehad met mw. E. v.d. Borgh en dhr. R. Autar van het budget advies centrum (BAC). 6 juni is er een gezamenlijke vergadering met de commissie ZWO geweest.

 

De vergaderstukken over de jaren 2011 t/m 2016 en de jaarverslagen van 2013 t/m 2016 zijn in april overhandigd aan de archiefcommissie (G. v.d. Pol) ten behoeve van het archief in Zutphen.

 

Dianne Steen, secretaris college van diakenen PG Eerbeek, december 2017